Sprejet PKP7 – kaj prinaša?

DZ je sprejel sedmi protikoronski zakon, vreden 550 milijonov evrov. Tudi ta prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest, v njem je zapisana tudi možnost prisilnega upokojevanja. Večina poslancev je odločila, da se črta določba o tem, da se kršiteljem vladnih odlokov odreče pomoč za blažitev posledic epidemije covida-19. 

Ukrepi za pomoč gospodarstvu

S sedmim protikoronskim paketom se podaljšujejo nekateri ukrepi iz predhodnih šestih protikoronskih zakonov, drugi so novi. Zakon prinaša številne dodatne ukrepe na področju gospodarstva, ki naj bi po njegovih besedah podjetjem olajšali spopad z epidemijo, ohranili delovna mesta ter omogočili preživetje dejavnosti, ki v teh časih ne smejo poslovati oz. delujejo okrnjeno.

Med drugim se bo povečal obseg sredstev, namenjen za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva. Tista podjetja, ki jih je koronska kriza najbolj prizadela (izpostavljena so bila podjetjav storitvenih dejavnostih, gostinstvu, turizmu in transportu), bodo lahko tudi izkoristila posebna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom.

Podaljšuje se pomoč izvajalcem cestnega prevoza potnikov, med novimi ukrepi za blažitev posledic epidemije je pomoč za prostovoljna gasilska društva v višini od 2000 do 4500 evrov. Še dodatnih 1000 evrov lahko pričakujejo tista, ki imajo v lokalni skupnosti status osrednje enote.

Določeni so še nekateri popravki veljavne protikoronske zakonodaje, med drugim delodajalcem pri uveljavljanju subvencioniranja čakanja na delo ne bo treba več dokazovati, da imajo poravnane vse dajatve.

Ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa bo veljal še do konca junija 2021.

Kritje fiksnih stroškov podjetij in samozaposlenih

Višina delnega kritja fiksnih stroškov podjetij, ki ga je že uvedel šesti protikoronski zakon, se za upravičence, ki so jim prihodki od prodaje zaradi epidemije upadli za več kot 70 odstotkov, zvišuje na največ 2000 evrov na povprečno št. zaposlenih na mesec. V primeru padca prihodkov za 30 do 70 odstotkov ostaja meja pri 1000 evrih na mesec.

Prisilno upokojevanje

Zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, torej praviloma v starosti 60 let in s 40 leti delovne dobe, bo lahko delodajalec odpovedal delovno razmerje brez navedbe razloga, vendar z 60-dnevnim odpovednim rokom. Delodajalec mora pred tem pridobiti izračun delovne dobe zaposlenega s strani ZPIZ-a.

Enkratni dodatki v obliki finančne pomoči za posamezne skupine

Za čas epidemije zakon določa denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve, predvideno je tudi izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka najranljivejšim skupinamupokojencem, študentom, zaposlenim z najnižjimi plačami, otrokom do 18. leta starosti, staršem z več otroki in starejšim kmetom z nizkimi dohodki.

Za 100 evrov bo v času epidemije višji tudi dodatek za nego otroka.

Zaposleni

Vsak zaposleni, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, bo prejel krizni dodatek v višini 200 evrov oz. v sorazmernem deležu, če ni delal cel mesec. Delodajalcem bo izplačana sredstva povrnila Finančna uprava RS do najkasneje 20. marca 2021.

Izplačilo ob plači za december 2020.

Zaposleni v javnem zdravstvu in institucionalnem varstvu 

Zaposleni v mreži javne zdravstvene službe ter pri izvajalcih socialnovarstvenih programov so v primeru začasne premestitve kot posledice covida-19 ali neposrednega dela z obolelimi za covidom-19 upravičeni do dodatka v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače.

Izplačilo vsak mesec do 31. decembra 2021.

Zaposleni in delavci, zaposleni v okviru programa javnih del, ki so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za zdravje oz. prekomerno preobremenjeni zaradi obvladovanja epidemije, so do konca epidemije upravičeni do dodatka v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače.

Kreditojemalci

Podaljšuje se možnost odloga plačila obveznosti iz kreditnih pogodb – tako za pravne kot fizične osebe -, in sicer bodo lahko kreditojemalci na banko naslovili vlogo za odlog do 26. februarja 2021, ta pa bo lahko odobrila odlog za devet mesecev.

Brezposelni

Brezposelni, ki jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali se jim je iztekla pogodba o zaposlitvi za določen čas, bodo prejeli začasno denarno nadomestilo v višini 513,64 evra bruto mesečno.

Izplačilo na podlagi vloge pri Zavodu RS za zaposlovanje vsak mesec največ do konca epidemije.

Otroci

Eden od staršev oz. rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji, bo prejel solidarnostni dodatek v višini 50 evrov.

Izplačilo do 31. januarja 2021.

Otroci s posebnimi potrebami

Znesek dodatka za nego otroka na podlagi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se poveča za 100 evrov.

Izplačilo vsak mesec za čas od 18. oktobra 2020 do konca epidemije.

Velike družine

Znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.

Novorojenčki

Eden od staršev oz. posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, bo prejel izredno pomoč ob rojstvu otroka v višini 500 evrov.

Izplačilo za otroke, rojene do uveljavitve zakona, do 31. marca 2021, za otroke, rojene po uveljavitvi zakona, pa v treh mesecih po rojstvu.

Upokojenci

Upokojenci s stalnim prebivališčem v Sloveniji in pokojnino do 510 evrov bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 300 evrov, s pokojnino do 612 evrov v višini 230 evrov, s pokojnino do 714 evrov pa v višini 130 evrov.

Izplačilo do 15. januarja 2021.

Študenti

Študenti s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/21 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Sloveniji in na dan 19. oktober 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov.

Izplačilo do 31. januarja 2021.

Kmetje

Nosilci oz. člani kmetij s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so dopolnili 65 let in jim obdavčljivi dohodki za leto 2019 niso presegli 591,20 evra na mesec, bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov.

Izplačilo na podlagi vloge, ki se do 31. januarja 2021 vloži na kmetijsko ministrstvo.

Verski uslužbenci

Verski uslužbenci katere od registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki so na dan 1. oktobra 2020 vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bodo prejeli mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov na mesec za oktober, november in december 2020.

Izplačilo na podlagi vloge pri Finančni upravi RS do 10. februarja 2021.

Antigenski testi

PKP7 v 106. členu uvaja tudi pomoč pri izvedbi antigenskih testov, in sicer 40 EUR finančne pomoči na zaposlenega. Antigenske teste bo lahko za podjetje izvajalo izključno za to usposobljeno osebje, in sicer izvajalci zdravstvene dejavnosti.

Povzetek novice si lahko ogledate tukaj.

Celoten zakon si lahko ogledate tukaj.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
Zasebnost
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjuje podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vaše izkušnje na naši spletni strani in v storitvah, ki jih ponujamo.