Pogosta vprašanja in odgovori

Razlika med D.O.O. in S.P.

Področje
S.P.
D.O.O.
Osnovni kapital
Za vpis podjetnika v Poslovni register Slovenije nosilcu podjetja ni treba vplačati ustanovitvenega kapitala.
Družbeniki morajo vplačati osnovni kapital v višini najmanj 7.500 EUR. Vplačajo ga lahko tudi v obliki stvarnega vložka.
Odgovornost za obveznosti
S.p. za svoje obveznosti odgovarja neomejeno – z vsem svojim premoženjem (tudi zasebnim).
D.o.o. za obveznosti praviloma odgovarja le s premoženjem družbe (zasebno premoženje družbenika je ločeno od premoženja družbe).
Ustanovitveni stroški
Brezplačno
 
Registracija preko notarja se zaračuna po notarski tarifi.
Obdavčitev dobička
Razlika med prihodki in odhodki je plača podjetnika. Razlika se prišteje morebitnim ostalim prihodkom fizične osebe. Vsota (osnova za obdavčitev) se obdavči po dohodninski lestvici (16%, 27%, 41%, 50%) ali “normiranci” pavšalisti (20%).
Davek od dohodka pravnih oseb  – splošna davčna stopnja (19%).
Vodenje poslovnih knjig
– normirani odhodki (80%) ali
– enostavno knjigovodstvo ali
– dvostavno knjigovodstvo 
– dvostavno knjigovodstvo
Poslovni račun – TRR
S.p. posluje preko transakcijskega računa, ki ga odpre pri izbrani banki. Za poslovanje lahko po dogovoru z banko uporablja obstoječi osebni bančni račun ali odpre ločenega. Z denarjem na računu prosto razpolaga.
D.o.o. posluje preko transakcijskega računa, ki ga odpre pri izbrani banki. Razpolaganje z denarjem je omejeno na poslovne namene
Letno poročilo
S.p. mora do 31. 3. predložiti letno poročilo za namene javne objave, državne statistike in davčni namen. S.p., ki je obdavčen na ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, pa letnega poročila ni potrebno poslati na AJPES, vseen pa odda na FURS.
D.o.o.  do 31. 3. odda letno poročilo za namen javne objave, državne statistike in davčni namen. Srednje in velike družbe v osmih mesecih po koncu poslovnega leta predložijo za namen javne objave revidirano in konsolidirano letno poročilo. 

Ustanovitev D.O.O.-ja

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi:

 • domača fizična oseba;
 • tuja fizična oseba;
 • domača pravna oseba;
 • tuja pravna oseba.

Ob ustanavljanju morajo družbeniki zagotoviti osnovni kapital v minimalni višini 7.500 EUR. Maksimalno število družbenikov je 50, minimalni posamični vložek pa znaša 50 EUR. Skladno z 10. a členom Zakona o gospodarskih družbah, ustanovitelj oziroma družbenik ne more postati oseba, ki:

 1. je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivih dejanj, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Omejitev preneha po 5 letih od pravnomočne sodbe oziroma z izbrisom iz kazenske evidence;
 2. je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
 3. je neposredno ali posredno z več kot 25 odstotki udeležena v kapitalu kapitalske družbe, ki je javno objavljena na seznamu nepredlagateljev obračunov ali seznamu neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek;
 4. ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oz. prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno;
 5. je bila neposredno z več kot 50% udeležena v kapitalu d.o.o., ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije po ZFPPIPP;
 6. je v zadnjih treh mesecih ustanovila d.o.o. oziroma pridobila delež v d.o.o, ki ni starejša od 3 mesecev, razen če ta d.o.o. izpolnjuje pogoje, ki jih določa 10. a člen Zakona o gospodarskih družbah: ima odprt transakcijski račun, nima neporavnanih davčnih obveznosti, ima neprekinjeno vsaj en mesec zaposleno osebo itd.

Na SPOT točko morajo priti vsi družbeniki in zastopniki. S seboj morajo družbeniki prinesti veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali drugo veljavno listino za ugotovitev istovetnosti). Tujec (fizična ali pravna oseba) tudi slovensko davčno številko.

Če je ustanovitelj (družbenik) domača pravna oseba, mora na SPOT točko priti zastopnik pravne osebe (pravna oseba mora biti vpisana v Poslovni register Slovenije).

Kaj potrebujejo ustanovitelji:

Domača fizična oseba potrebuje: 

 • Osebni dokument DA
 • EMŠO DA
 • Matična številka NE
 • Davčna številka (slovenska) NE
 • Delež v kapitalu (npr. 100%, 50%, 1/3) DA
 • Overjen prevod uradnega izpisa iz registra njegovega sedeža NE

Domača pravna oseba potrebuje: 

 • Osebni dokument NE
 • EMŠO NE
 • Matična številka DA
 • Davčna številka (slovenska) NE
 • Delež v kapitalu (npr. 100%, 50%, 1/3) DA
 • Overjen prevod uradnega izpisa iz registra njegovega sedeža NE

Tuja fizična oseba potrebuje: 

 • Osebni dokument DA
 • EMŠO NE
 • Matična številka NE
 • Davčna številka (slovenska) DA
 • Delež v kapitalu (npr. 100%, 50%, 1/3) DA
 • Overjen prevod uradnega izpisa iz registra njegovega sedeža NE

Tuja pravna oseba potrebuje: 

 • Osebni dokument NE
 • EMŠO NE
 • Matična številka NE
 • Davčna številka (slovenska) DA
 • Delež v kapitalu (npr. 100%, 50%, 1/3) DA
 • Overjen prevod uradnega izpisa iz registra njegovega sedeža DA

Če subjekt vpisa ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, navedenem v predlogu za vpis, mora predlogu za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da subjektu vpisa dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lahko overi upravna enota ali notar. Ob prisotnoti lastnika objekta se izjava lahko overi tudi na SPOT točki.

Družbeniki D.O.O.-ja morajo v svojem podjetju imenovati vsaj eno poslovodno osebo (direktorja). D.O.O. ima lahko enega ali več poslovodij (direktorjev). Družbeniki lahko imenujejo tudi enega ali več prokuristov, a ne namesto poslovodje.

Imenovani zastopnik mora osebno priti in podpisati izjavo, da soglaša z imenovanjem na poslovodno funkcijo ter da za njegovo imenovanje ni ovir po določilih drugega odstavka 255. člena ZGD-1. Podpisano izjavo imenovanega zastopnika lahko referentu predloži tudi vlagatelj predloga za vpis, vendar mora biti v tem primeru podpis imenovanega zastopnika uradno overjen.

Kaj potrebuje zastopnik:

Domača fizična oseba potrebuje:

 • Osebni dokument DA
 • EMŠO DA
 • Davčna številka (slovenska) NE
 • Vrsta zastopnika (direktor, prokurist) DA
 • Način zastopanja (skupno, samostojno)* DA

Tuja fizična oseba potrebuje:
Osebni dokument DA
EMŠO NE
Davčna številka (slovenska) DA
Vrsta zastopnika (direktor, prokurist) DA
Način zastopanja (skupno, samostojno)* DA

* Če družbenik imenuje več zastopnikov za zastopanje družbe mora določiti tudi način zastopanja, in sicer lahko določi, da vsak zastopnik družbo zastopa samostojno, lahko pa določi skupno zastopanje vseh zastopnikov družbe.

SPOT točka ni pooblaščena za vpisovanje omejitev zastopanja, zato mora stranka v tem primeru predlog za ustanovitev družbe ali spremembo podatkov vložiti pri notarju.

Direktor/poslovodja zastopa družbo in vodi posle družbe ter je v imenu in za račun družbe zadolžen opravljati vsa pravna dejanja, ki jih družba opravlja. Direktorja se lahko z aktom družbe omeji s skupnim zastopanjem. Za takšno zastopanje je značilno, da je pogodba (in drugi akti) veljavno sklenjena le takrat, ko jo podpišejo vsi direktorji. Če se direktorja ne omeji na skupno zastopanje, govorimo o samostojnem zastopanju, v tem primeru je vsaka pogodba veljavna že, ko jo podpiše direktor. Druge morebitne omejitve direktorja (notranje omejitve) ne učinkujejo v razmerju do tretjih oseb.
 
Prokurist je poslovni pooblaščenec, njegova pooblastila so neomejena, razen glede odtujitve in obremenjevanja nepremičnin, za kar mora dobiti posebna pooblastila. Prokura je posebna oblika pooblastila, s katero pooblaščenec pridobi upravičenje za zastopanje družbe. Prokurist ni organ odločanja niti organ vodenja v družbi, ampak ima funkcijo zastopanja proti tretjim osebam. Prokurist v nasprotju z drugimi pooblaščenci, ki potrebujejo za določene posle posebna pooblastila z natančno opredelitvijo posla, ne potrebuje posebnih konkretnih pooblastil. Prokurist ne deluje kot član uprave, ampak v odvisnosti od pooblastil, ki so mu določena. Lahko je prokurist tista oseba, ki sklepa pravne posle s tretjimi osebami, za odločanje znotraj družbe pa nima pooblastil. Tudi prokuriste je mogoče omejiti s skupno prokuro. Omeji se jih lahko tudi na predmet poslovanja posamezne podružnice družbe. Nekatere omejitve prokure (ki jih tretji ne poznajo in so dogovorjene le med zastopnikom in prokuristom) nimajo pravnega učinka v razmerju do tretjih oseb.

Naziv družbe je ime, s katerim družba posluje. Družba lahko uporablja tudi skrajšan naziv, če je vpisana v sodni register. Družba mora pri svojem poslovanju uporabljati naziv ali skrajšan naziv v obliki, kot je vpisana v sodni register.

Naziv družbe (d.o.o.) mora vključevati:

 • dodatno sestavino (fantazijsko ime);
 • označbo, ki nakazuje dejavnost družbe;
 • oznako oblike družbe (d.o.o.).

Skrajšani naziv mora vsebovati vsaj:

 • dodatno sestavino, po kateri se naziv družbe razlikuje od nazivov drugih družb, in
 • oznako oblike družbe (d.o.o.).

Primer:
BIBA-LEZE, spletna trgovina z igračami in otroško opremo, d.o.o.
BIBA-LEZE d.o.o.

Pri določanju naziva družbe se upoštevajo naslednja pravila:

 • sestavina naziva, ki nakazuje dejavnost, in oznaka družbe morata biti v slovenskem jeziku,
 • dodatne sestavine naziva lahko poleg črk slovenske abecede vsebujejo tudi črke X, Y, W in Q, kot dodatna sestavina firme se lahko uporabljajo besede, ki vključujejo druge črke, če ustrezajo nazivu, imenom in priimkom družbenikov, ki so del družbe ali ustrezajo registriranim blagovnim znamkam,
 • naziv ne sme vsebovati imen ali znakov tujih držav ali mednarodnih organizacij,
 • naziv družbe ne sme vsebovati besede Slovenija ali njenih izpeljank in kratic ter besed, ki označujejo državo ali samoupravno lokalno skupnost, razen če družba pridobi dovoljenje Vlade RS ali pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti,
  dovoljenje vlade ni potrebno, če naziv družbe vsebuje le domeno, ki ima domensko končnico »si.«.

Naziv družbe se mora jasno razlikovati od vseh družb, vpisanih v sodni register. Če temu ni tako, lahko registrski organ zavrne predlog za vpis družbe v register. Družba, ki meni, da se naziv pozneje ustanovljene družbe ne razlikuje jasno od njenega naziva, lahko zahteva opustitev naziva, njen izbris iz registra in odškodnino.

Priporočljivo je že pred registracijo preveriti ali je v Poslovni register Slovenije že vpisana enaka ali podobna družba, s katero želite družbo poimenovati.

Družbe smejo kot dejavnost opravljati vse posle razen tistih, ki se po zakonu ne smejo opravljati kot gospodarski posli. Za opravljanje dejavnosti morajo izpolnjevati splošne pogoje in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja. Poleg tega morajo za opravljanje nekaterih dejavnosti izpolnjevati še posebne pogoje, ki so objavljeni na spletni strani : http://evem.gov.si/info/zacenjam/dovoljenja-in-pogoji/.

Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje obrtne dejavnosti, ki so določene v Uredbi o obrtnih dejavnostih. Vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja vloži zastopnik družbe.
Obrtnega dovoljenja ni dovoljeno prenesti na drugo pravno ali fizično osebo. Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti se pridobi z vpisom v obrtni register.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji kot obrtno dejavnost, obrti podobno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja ter vsi prostovoljni člani plačujejo članarino Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Več informacij dobite na spletnih straneh OZS: http://www.ozs.si/.

Vsaka družba mora ob registraciji določiti sedež in poslovni naslov.

Sedež je kraj (naselje), kjer družba opravlja svojo dejavnost in mora biti določen v družbeni pogodbi oziroma aktu o ustanovitvi. Sprememba sedeža povzroči spremembo družbene pogodbe oziroma akta o ustanovitvi.

Poslovni naslov, ki mora biti v kraju sedeža, je opredeljen z naseljem, ulico in hišno številko. Sprememba poslovnega naslova v okviru istega kraja (naselja) povzroči spremembo družbene pogodbe oziroma akta o ustanovitvi le, če je poslovni naslov vpisan v akt o ustanovitvi ali družbeno pogodbo (poslovni naslov namreč ni obvezna sestavina akta o ustanovitvi oziroma družbene pogodbe).

Za naše stranke v računovodskem servisu ponujamo možnost prijavne poslovnega naslova na našem naslovu.

Tujec, ki ni vpisan v centralni register prebivalstva, in tuja pravna oseba, ki nima matične številke, želi pa se vpisati v sodni register kot družbenik, zastopnik ali član organa nadzora, mora pred vpisom v sodni register pridobiti slovensko davčno številko.

Pridobi jo na krajevno pristojnem davčnem uradu FURS:

 • fizična oseba izpolni obrazec DR-02,
 • pravna oseba izpolni obrazec DR-04,
 • priložiti mora fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (tuja pravna oseba priloži overjen prevod uradnega izpisa iz matičnega registra sedeža te tuje pravne osebe).

Predlogu za vpis d.o.o. v sodni register, ki ga pripravi referent SPOT točke, je potrebno priložiti naslednje listine:

 • akt o ustanovitvi / družbeno pogodbo,
 • sklep o imenovanju zastopnikov,
 • izjavo zastopnika, da soglaša z imenovanjem na funkcijo in izjavi poslovodje, da ni zadržkov za njegovo imenovanje iz drugega odstavka 255. člena ZGD-1 (za vsakega zastopnika posebej),
  sklep o določitvi poslovnega naslova in
 • potrdilo banke o vplačilu osnovnega kapitala.

Če subjekt vpisa ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, navedenem v predlogu za vpis, mora predlogu za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da subjektu vpisa dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lahko overi upravna enota ali notar. Ob prisotnosti lastnika objekta se izjava lahko overi tudi na SPOT točki.

Ko ustanovitelj d.o.o. na SPOT točki vloži predlog za vpis družbe v sodni register in priloži vse obvezne listine (vključno s potrdilom banke o vplačilu osnovnega kapitala), referent SPOT točke predlog za vpis posreduje registrskemu organu, ki določi podatke, ki se vpišejo v Poslovni register Slovenije in predlog pošlje v reševanje pristojnemu registrskemu sodišču. Sodišče v nekaj dneh na naslov družbe, določen za vročanje v predlogu za vpis ustanovitve, pošlje Sklep o vpisu ustanovitve subjekta, v primeru nepopolne vloge pa zahteva dopolnitev predloga za vpis. Istočasno s sklepom pošlje tudi obvestilo o vpisu v Poslovni register Slovenije. Na sklepu sodišča o vpisu ustanovitve je navedena tudi davčna številka družbe, ki se dodeli samodejno, na podlagi neposredne elektronske povezanosti s Finančno upravo RS, ob vpisu v sodno/poslovni register.

Preko portala eVEM je mogoče opraviti še naslednje storitve:

 • Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, izračun predvidene davčne osnove),
 • Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV,
  Prijava, odjava in spremembe podatkov v obvezna socialna zavarovanja,
 • Prijava, odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
 • Prijava prostega delovnega mesta,
 • Oddaja vloge za pridobitev obrtnega dovoljenja,
 • Pooblaščanje tretjih oseb za opravljanje postopkov v sistemu

Zastopnik družbe lahko na izpostavi AJPES pooblasti tretjo osebo (računovodjo, kadrovika ipd.) za opravljanje postopkov kot so oddaja obrazcev za prijavo v obvezna socialna zavarovanja, prijava sprememb podatkov, odjava iz obveznih socialnih zavarovanj, prijave potreb po delavcih itd. Pooblastilo lahko zastopnik časovno omeji in tudi prekliče.

Stanovanjski zakon (SZ-1A) predpisuje, da mora etažni lastnik (najemnik) za opravljanje dejavnosti v delu stanovanja pridobiti soglasja lastnikov, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev, vključujoč soglasja lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo z njegovo stanovanjsko enoto. Na začetku mora o tem obvestiti upravnika. Če opravlja dejavnost v nasprotju s tem, mu stanovanjski inšpektor lahko prepove delo.

Za opravljanje dejavnosti v stanovanju ni več potrebno posebno dovoljenje občine.

Pogoje za opravljanje dejavnosti v stanovanju določa 14. člen Stanovanjskega zakona. Ti so:

 • da gre za dejavnost, ki se opravlja v delu stanovanja (torej ohranja stanovanje kot prostor svojo funkcijo),
 • da dejavnost ne moti stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in ne povzroča čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske stavbe,
 • da si etažni lastnik pridobi soglasje preostalih solastnikov, ki imajo več kot tri četrtine solastniških deležev, vključujoč soglasje etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo z njegovo stanovanjsko enoto,
 • o začetku opravljanja dejavnosti mora etažni lastnik obvestiti upravnika,
 • pravica do opravljanja dejavnost ne preide na pravnega naslednika v primeru prenosa etažne lastnine,
 • pri uporabi stanovanja za opravljanje dejavnosti ne gre za spremembo namembnosti stanovanja skladno s predpisi o graditvi objektov in ne za spremembo rabe. Te določbe veljajo tudi za najemnika, ki pa mora pridobiti še dovoljenje lastnika oziroma najemodajalca.
Poslovna enota je del družbe, ki mu je mogoče opredeliti naslov in opravlja isto ali drugo dejavnost kot matična družba. Poslovna enota se vpiše v Poslovni register Slovenije, o vpisu odloča AJPES. Poslovne enote ne morejo samostojno opravljati poslov. Prijavo za vpis vloži zastopnik matične družbe ali pa izpolnjeno prijavo (obrazec PRS-2) pošlje izpostavi AJPES po pošti.
 
Podružnica je del družbe, ki je krajevno ločen od sedeža družbe. Podružnica se vpiše v sodni register, o vpisu odloča sodišče. Podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle, ki jih opravlja družba. Predlog za vpis podružnice lahko poda zastopnik matičnega podjetja.

Nameravana firma je firma, ki jo bodoči družbeniki želijo uporabiti za poimenovanje družbe. Družbeniki z vpisom nameravane firme v sodni register rezervirajo firmo za družbo, ki jo bodo ustanovili kasneje. V bistvu gre za rezervacijo firme s strani družbenikov. Pri uporabi imena firme ima prednost tista družba, katere firma je bila prej vpisana v register. Varstvo (rezervacija) nameravane firme je časovno omejena in preneha z iztekom enega leta od vpisa nameravane firme v sodni register.

Spreminjanje podatkov družbe

Predlog za vpis enostavnih sprememb je mogoče vložiti na SPOT točki v naslednjih primerih:
 • če gre za spremembo firme ali skrajšane firme, sedeža ali dejavnosti družbe in je akt o ustanovitvi ali družbena pogodba v elektronski obliki;
 • če gre za spremembe podatkov o zastopnikih ali poslovnem naslovu in ti podatki niso vpisani v akt o ustanovitvi ali družbeno pogodbo;
 • pri enoosebni d.o.o. kadar se vodi elektronska knjiga sklepov.
 
Pri notarju je treba opraviti spremembe v naslednjih primerih:
 • če gre za spremembo firme ali skrajšane firme, sedeža ali dejavnosti družbe vendar osnovna družbena pogodba ni v elektronski obliki;
 • če gre za spremembe drugih podatkov (osnovnega kapitala, poslovnega deleža, družbenikov prenos poslovnih deležev ali izključitev družbenikov, članov organa nadzora).
Družbeniki več osebne d.o.o., ki želijo opravljati enostavne spremembe in imajo družbeno pogodbo sklenjeno v obliki notarskega zapisa, morajo pri notarju pred tem opraviti pretvorbo notarske družbene pogodbe v enostavno družbeno pogodbo.

Če gre za spremembo poslovnega naslova pri enoosebni d.o.o., mora na SPOT točko priti zastopnik družbe. V primeru spremembe drugih podatkov pa družbenik.

Če gre za spremembo o zastopnikih pri večosebni družbi morajo na etočko priti vsi družbeniki in novi zastopniki. V primeru spremembe drugih podatkov pa zastopnik družbe.

Prijavo za vpis spremembe podatkov o glavni dejavnosti in spremembe kontaktnih podatkov v Poslovnem registru Slovenije vloži zastopnik družbe tako, da se osebno zglasi na etočki ali pa izpolnjeno in podpisano prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije (obrazec PRS-1) pošlje po pošti izpostavi AJPES.

Izbris družbe

Predlog za izbris d.o.o. vloži zastopnik družbe pri notarju. Seznam notarjev je objavljen na povezavi: http://www.notar-z.si/seznam.php.
 
Informacije o potrebnih dokumentih za vložitev predlogov za izbris d.o.o. nudijo notarji.
SPOT točka - vse za ustanovitev podjetja. Rezervirajte termin za brezplačno registracijo D.O.O.-ja, S.P.-ja, zavoda, društva ...

01/300 32 02

Slide “S podjetjem Proevent d.o.o. sodelujemo že 4 leta. Zelo so zanesljivi, hitri, učinkoviti. Na vsa naša vprašanja in prošnje odgovorijo v zelo kratkem času oziroma takoj. Zelo zadovoljni. Toplo priporočamo.”

Martin Dodič mag.farm., Direkor MED TRUST d.o.o.
MED TRUST
Slide “Kot distributerji folij za steklene površine, materialov za tisk, orodij za delo in drugih sorodnih
izdelkov, ki se večinoma uporabljajo v grafični industriji, ponujamo visokokakovostne rešitve
na enem mestu. Veliko različnih rešitev pa predstavlja veliko število materialo in te v smislu
računovodstva veliko spremenljivk, kot so vrednosti in konti. Priznamo da to ni naše področje.
Je pa to področje naših partnerjev, podjetja Proevent. Oni zagotavljajo nam, da mi lahko
zagotovimo vam … preprosto VEČ.”

Samsi Aziri, direktor
PHINAL d.o.o.
Slide “Proevent sestavljajo ljudje, ki me vedno sprejmejo z nasmehom, pozitivno energijo, so strokovnjaki
na svojem področju in imajo profesionalen odnos. Kljub temu pa ohranjajo tisto domačo atmosfero,
pri kateri se počutim udobno, in ki ustvarja zaupanje.”

Andrej Nadrih, direktor ANOK, ANDREJ NARDIH S.P.
Slide Računovodski servis Proevent nas spremlja od skromnih začetkov, ko smo poslovali kot normirani s.p., do današnjega dne, ko smo podjetje po letih uspešnega poslovanja prestrukturirali v kapitalsko družbo z omejeno odgovornostjo. So hitri, odzivni in iniciativni. Računovodske storitve ter svetovanje opravljajo kakovostno in strokovno. Toplo priporočam!”

Mito Žnidarko, direktor podjetja EU sfera d.o.o. www.eusfera.si
Slide “Zelo smo zadovoljni pri sodelovanju s podjetjem Proevent na področju računovodstva. Imajo profesionalen odnos in strokovno znanje. Vedno so prijazni, kadarkoli dosegljivi in hitro odzivni. Najlepša hvala za vso pomoč! Želimo tudi nadaljnji razvoj.”

Anastasiia Fadeeva, direktorica
RADIAN d.o.o.
Slide “Zakaj imamo radi naše računovodstvo? Zato, ker sodelujemo s fantastično,energično, pridno, učinkovito, odzivno in strokovno ekipo. Samo taka storitev omogoča nemoteno, stabilno, poslovanje podjetja. Veseli smo, da vas imamo.”

Simona Boc, direktorica
ZALOŽBA CHIARA

Slide “Če nimaš dobrega računovodje, je bolje da ne odpiraš podjetja.
Ekipa Proeventa poskrbi, da se lahko v miru ukvarjamo s svojo
dejavnostjo. Obiski pri njih pa so zaradi pozitivnega vzdušja
vedno zabavni. :)”

Peterca Jaka, direktor
ŠPANSKA VAS
Slide "Preplavljeni smo z oglasi, ponudbami o najboljših storitvah računovodstev. In vsi so najboljši. Mi, zaradi svoje majhnosti nismo iskali najboljše. Iskali smo topel nasvet, iskrenega skrbnika za naše finančno področje, zaupanja vrednega sogovornika, ki bo izziv kadarkoli prijazno spremenil v rešitev. Uspelo nam je vse to in še več najti v eni osebi in prečudovitem timu. Hvala vam ker ste takšni in prosimo, ne spreminjajte se v najboljše."

Zavod Varna Pot
Slide “Naše Mesto komunikacij zaživi, ko so tudi dela bolj ”birokratske” narave urejena. Računovodski servis Proevent strokovno poskrbi, da je poslovanje našega mesta na ustreznem nivoju, z lepim sodelovanjem pa se je zgradilo primerno medsebojno zaupanje, ki vodi k še večjim uspehom naše agencije. Ali drugače rečeno, prebivalci našega mesta tudi s pomočjo Računovodskega servisa Proevent živijo lepo in polno življenje.”

IR IMAGE D.O.O.
Slide “Kar nekaj časa smo razmišljali o menjavi računovodstva. Odločitev ni bila enostavna, saj smo se bali, da bo postopek kompleksen in dolg. Zato je presenečenje še toliko večje, ko smo se končno odločili. Žal nam je le, da prenosa nismo naredili že prej. V računovodskem servisu Proevent je ekipa strokovnjakov, ki nudijo celostno podporo našemu zavodu v vsakem trenutku, ker nam v mesečnem pavšalu, poleg knjiženja, zagotavljajo tudi brezplačno svetovanje.”

Neža Koren, direktorica
ZAVOD RIKUS
Slide “Presenetila me je hitra odzivnost, prijaznost in strokovnost. Vsekakor dober razlog, da vas z veseljem priporočim naprej. Veseli me, da nisem obravnavan le kot številka. Oseben in človeški odnos mi pomeni veliko!”

Enes Durić, izvršni direktor
GESLO D.O.O.
Slide “Zelo smo zadovoljni s storitvami Računovodskega servisa Proevent. Navdušeni smo nad prijaznostjo njihovega osebja, njihovo odzivnostjo in strokovnostjo. V primerjavi z naši prejšnjim računovodskim servisom pa predvsem izstopajo po učinkovitosti. Njihovo osebje ima izjemno sposobnost prilagajanja našim potrebam in željam, kar nam prihrani veliko časa.”

Markuš Aleš, direktor
AVTOŠOLA IDEAL
Slide “Zdravstvena dejavnost je zavezana k specifičnim pravilom in zakonom. Zato nam je pri računovodskem servisu pomembno predvsem zaupanje v strokovnost njegovih storitev z zakonom. Prav vse to nam ponuja računovodski servis Proevent. So strokovni, zanesljivi, natančni, odzivni n konkurenčni … z veseljem jih priporočim.“

Ana Franjković, dr. dent. med.,
Mirna Franjković, dr. dent. med.
SKYLAB DENTAL
Slide “Zelo mi je všeč, ker imate prijazen odnos do strank, hitro odzivnost in številni koristni nasveti, ki sem jih dobil v zadnjem letu, so vsekakor dober razlog, da vas priporočim naprej.”

Zdravko Oblak, direktor
KROVSTVO IN KLEPARSTVO OBLAK
Slide “S podjetjem Proevent d.o.o. sodelujemo že vrsto let. Njihova strokovnost, zanesljivost, osebni odnos in dobri nasveti so vrline, ki nam omogočajo, da se posvečamo svojemu delu, skrbi za računovodske storitve pa prepuščamo Proeventu. Vedno nam znajo tudi dobro svetovati. Upamo, da bo tako sodelovanje še dolgo trajalo.”

Igor Martinšek, direktor
TERRAGIS D.O.O.
Slide “Zelo smo zadovoljni s storitvami računovodskega servisa Proevent. Predvsem nam je všeč njihova odzivnost, strokovnost in zanesljivost. Pomagajo nam pri razni administraciji, kar nam prihrani precej časa.”

Rok Zobavnik, direktor
SANELEC D.O.O.
Slide “S partnerji gradimo dolgoročen in zaupljiv odnos, v katerem predstavljata strokovnost in odzivnost pogoj za sodelovanje. Področje računovodstva zagotovo sodi med najpomembnejše elemente uspešnega in učinkovitega poslovanja vsakega podjetja. Zato smo se odločili za Računovodski servis Proevent.”

Gregor Zalaznik, direktor
DECRA.NET
Slide "V našem podjetju smo se odločili za menjavo računovodskega servisa in prek priporočil našli Proevent. Njihova ponudba je bila sprejemljiva in zelo konkurenčna. Pomoč ob zagatah, ki so vsakodnevne in ponavadi potrebne takojšnjega urejanja, takojšnja odzivnost in hkrati tudi prijaznost referenta so tiste prednosti, zaradi katerih ostajamo zvesta stranka računovodskega podjetja Proevent. Nikoli nimam občutka, da motim in »težim«. Nasvet, ki je pogosto »zlata vreden« in zakonsko utemeljen, je vreden svojega denarja."

Mirjam Kepic, direktorica
PRIVOŠČITE.SI
Slide "Strokovnost, pravočasnost, natančnost in prijaznost so značilnosti vašega dela. Kot vaša stranka se počutim varno v poslu. Hvala in hvala vašemu osebju, ki ima vedno voljo, čas, potrpljenje in predvsem strokovno znanje, ki nam ga lahko posveti. Kot stranka sem zelo zadovoljen s komunikacijo in hitrostjo razreševanja dvomov. Vedno dobim odgovore na vsa vprašanja, ki so strokovna in podprta s poznavanjem zakonov, ki jih je neskončno veliko in za enega malega podjetnika jim je preprosto nemogoče slediti. Zato se počutim precej prijetno, ko lahko pokličem svoje računovodstvo za informacije ali nasvete, od katerih bom vedno hitro dobil rešitev za trenutne težave ali odgovor na vprašanje.

OKIĆ- Transporti d.o.o.
Zasebnost
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjuje podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vaše izkušnje na naši spletni strani in v storitvah, ki jih ponujamo.