PKP10 – Kaj prinaša?

Državni zbor Republike Slovenije je 27. decembra 2021 sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19, ki prinaša nove ter podaljšuje nekatere ukrepe iz dosedanjih protikoronskih zakonov.

1. Dopolnitev Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (7. – 9. člen)

Podaljšuje se rok za oddajo vloge za uveljavljane pravice delodajalca do povračila nadomestila plače pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije zaradi odsotnosti delavca za vse primere karantene na domu, in sicer do 31. marca 2022.

Podaljšuje se časovna upravičenost do povračila nadomestila plače delavcev ter pravice in obveznosti delavcev, ki zaradi karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej, ne morejo opravljati dela, in sicer prav tako do 31. marca 2022.

Veljavnost ukrepov iz členom 25. do 35. Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva veljajo od 1. julija 2021 do 31. marca 2022. Ukrep povračila nadomestila plače zaradi karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi varstva otrok ali ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej je možno podaljšati s sklepov Vlade za obdobje največ tri mesece.

2. Dopolnitev zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID (ZIUOOPE) (16. člen)

Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID (ZIUOOPE) v 36. členu ureja finančne spodbude na podlagi programa finančnih spodbud COVID-19. Finančna spodbuda je spodbuda v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za zagotovitev tekočega poslovanja in likvidnosti podjetij ter ustrezne varnosti oziroma varnega poslovanja podjetij z namenom preprečitve širjenja COVID-19, za sofinanciranje izpada prihodka v turizmu in gostinstvu, za zagotovitev podpore predelovalni dejavnosti na obmejnih problemskih področjih, za zagotovitev digitalizacije in digitalne transformacije podjetij ter za razvojne projekte v teku ali s potencialom hitrega zagona.

Upravičenci do finančne spodbude so mikro, mala in srednje velika podjetja. Finančna spodbuda se dodeli na podlagi vloge, ki jo upravičenec iz prejšnjega odstavka odda na javni razpis ali javni poziv ali po postopku z neposredno pogodbo v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in naslednje) ali z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 in naslednje). Upravičenec mora na dan oddaje vloge izpolnjevati vse pogoje, ki jih je določila Komisija EU. Podrobnejše zahteve določi minister, pristojen za gospodarstvo.
Finančne spodbude so se upravičencem lahko dodeljevale do 31. decembra 2021, vendar je novi t. i. PKP10 podaljšal rok, in sicer do 30. junija 2022.

3. Sprememba in dopolnitev Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) (19. člen)

Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju: IZOOPIZG) določa kriterije za določitev pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji nalezljive bolezni SARS-CoV-2, koordinacijsko skupino in način njenega delovanja, koordinacijo postopkov pridobivanja mnenj, soglasij, dovoljenj in odločitev na podlagi področnih predpisov, ter pogoje za odpravo ovir in učinkovito izvedbo pomembnih investicij.

Zakon določa pristojnosti in kriterije za določitev pomembnih investicij ter predvideno zagotavljanje sredstev. Zakon določa ustanovitev koordinacijske skupine, ki jo ustanovi minister, pristojen za okolje in prostor, s sklepom. Naloge omenjene skupine je koordinacija postopkov pridobivanja mnenj, soglasij, dovoljenj in odločitev, povezanih s pomembnimi investicijami, na podlagi področnih predpisov, z namenom pospešitve izvedbe pomembnih investicij.
Uporaba IZOOPIZG je bila predvidena do 31. decembra 2021, vendar je PKP10 podaljšal uporabo IZOOPIZG za eno leto, in sicer do 31. decembra 2022.

4. Spremembe in dopolnitve Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (21. člen)

Podaljšuje se ukrep odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer do 28. februarja 2022. Ukrep bo možno podaljšati s sklepom največ za obdobje treh mesecev. Sklep se bo objavljal v Uradnem listu Republike Slovenije.

5. Spremembe in dopolnitve Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (26. – 27. člen)

S predlaganim besedilom je potrebno plačilne roke za gospodarske družbe, ki se jim omogoča likvidnost urediti tudi za posredne proračunske uporabnike. Predplačilo se omogoča tudi občinam v primeru črpanja EU sredstev.

6. Odstop od določb Zakona o davku na dodano vrednost (32. člen)

Predlagana je začasna oprostitev plačila DDV, s pravico do odbitka DDV, ki se bo od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022 uporabljala za dobave, vključno s pridobitvami znotraj Unije, zaščitne in medicinske opreme iz seznama blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19, ki ga bo Vlada določila v zvezi s Sklepom Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020.

7. Odstop od določb Zakona o delovnih razmerjih (33. – 34. člen)

Podaljšuje se že uveljavljen poenostavljen način obveščanja in vsebina, ki jo morajo delodajalci posredovati Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (IRSD) v okviru obveščanja o nameravanem organiziranju dela na domu, in sicer do 31. decembra 2022.
Podaljšuje se obdobja izrabe še neizrabljenega letnega dopusta. Delavci, ki v letu 2021 zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARSCov-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19 vseh podanih okoliščin niso mogli izrabiti vsega preostalega letnega dopusta iz leta 2020, lahko letni dopust izrabijo najkasneje do 1. aprila 2022. Delavec bo lahko letošnji letni dopust, torej za leto 2021 porabil do konca leta 2022, in sicer do 31. decembra 2022.

8. Pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje (56. – 61. člen)

Zakon določa upravičenca do pomoči za nakup testov HAG za samotestiranje. Upravičenec bo upravičen do pomoči za nakup hitrih testov v višini 92,50 EUR na delavca ali na osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu. Za delavca predlog zakona določa tudi posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo in je vključen v sistem zavarovanja po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, samozaposlenega, družbenika ali delničarja gospodarske družbe oziroma ustanovitelja zadruge, kmeta in invalidne osebe.
Ukrep velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022.

9. Podaljšanje bonov 2020 (62. – 63. člen)

Podaljšujejo se boni 2020, ki jih oseba, ki do 1. januarja 2022 ni delno ali v celoti izkoristila. Gre za bone, ki jih je urejal Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) v 35. členu. Vsebina bonov, upravičenci, način unovčenja in pogoji ponudnikov ostajajo enaki. Veljavnost bonov se podaljšuje do 30. junija 2022.
Zakon predvideva globe za prekrške, ki jih storijo ponudniki storitev. Razpon glob je odvisen ali so kršitve storili samostojni podjetniki ali odgovorne osebe pravne osebe.

10. Zagotavljanje likvidnostnih sredstev za podjetja ( 65. člen)

Zaradi nastalih razmer, se zagotavljajo finančna sredstva za hitre in ugodne likvidnostne kredite pred Slovenskega podjetniškega sklada v višini 10 milijonov EUR letno.

Vir: GZS (https://www.gzs.si/matpro/vsebina/Aktualno/Arhiv/ArticleId/81939/koronainfo-v-veljavi-je-pkp-10)

Pomembna novost! Sporazum s k.o. SAZOR

Gospodarska zbornice Slovenije je s kolektivno organizacijo SAZOR podpisala Skupni sporazum o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah pri opravljanju gospodarske dejavnosti v Sloveniji. SAZOR je avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja, ki ima na podlagi Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic in dovoljenja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino pravico za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov.
Dejstvo sklenitve sporazuma torej ne pomeni določitve novih obveznosti gospodarstvu, ampak so te obveznosti določene že v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Sporazum predstavlja zgolj konkretizacijo teh obveznosti in je rezultat pogajanj med pogajalsko skupino GZS in pogajalsko skupina k.o. SAZOR.
Sporazum bo zavezoval vse pravne in fizične osebe z najmanj eno zaposleno osebo, ki so organizirane kot gospodarske družbe ali samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo pridobitno dejavnost na območju Republike Slovenije. Skupni sporazum ne bo zavezoval le članov GZS.

Ključne vsebine sporazuma so:

Tarifa je oblikovana v treh višinah, in sicer:

  • nizka tarifa: za dejavnosti z deležem zaposlenih z višješolsko in visokošolsko nižjim od 5 odstotnih točk od povprečja
  • srednja tarifa: za dejavnosti z deležem zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo do +/- 5 odstotnih točk od povprečja
  • visoka tarifa: za dejavnosti, v katerih je delež zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo višji od 5 odstotnih točk od povprečja
    V Prilogi 1 Skupnega sporazuma je določena razvrstitev dejavnosti v tri skupine glede na delež zaposlenih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo.

Dodatne zaveze:
I. Postopna uveljavitev tarife, in sicer:

  • v prvem letu v višini 50% predlagane tarife,
  • v drugem letu v višini 75% predlagane tarife,
  • v tretjem letu v višini 90% predlagane tarife.

II. Za podjetja, ki zaradi ukrepov države za preprečevanje širjenja koronavirusa ne morejo opravljati svoje dejavnosti ali jo opravljajo bistveno omejeno, se dogovori izjema od obveznosti plačevanja honorarja po skupnem sporazumu za čas veljavnosti tovrstnih ukrepov. Tarifa se za to obdobje ne plačuje.

III. Dodaten 20% popust za subjekte, ki pristopijo k sklenitvi licenčne pogodbe v enem mesecu od poziva Združenja SAZOR k podpisu licenčne pogodbe

IV. Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki ne posedujejo naprave, ki omogoča fotokopiranje, tovrstne naprave nimajo v svojih osnovnih sredstvih, je ne najemajo in z njo ne razpolagajo na katerikoli drugi podlagi, ali ne naročajo fotokopiranja pri izvajalcu izven podjetja, ne postanejo zavezanci po tem sporazumu. To dejstvo se izkazuje z izjavo, združenje pa SAZOR lahko preverja resničnost te izjave.

Vir: GZS (https://www.gzs.si/skupne_naloge/pravni_portal/vsebina/Sporazum-s-ko-SAZOR)

No content found

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
Zasebnost
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjuje podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vaše izkušnje na naši spletni strani in v storitvah, ki jih ponujamo.