PKP 10 – Pomoč za nakup hitrih antigenskih testov za samotestiranje (pojasnilo FURS)

Kdaj se predloži izjava?

Upravičenec mora predložiti izjavo najpozneje do 15. 2. 2022.

V primeru podaljšanja ukrepa, ki sicer velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022, mora upravičenec izjavo predložiti najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka.

Kje in kako se uveljavlja pomoč?

Izjavo upravičenec vloži preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Vlogo najdete pod Ostale vloge NF-HitriTesti.

Koga štejemo kot delavca, za katerega lahko upravičenec zaprosi za pomoč?
  • Osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu in se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 mora samotestirati,
  • posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo in je vključen v sistem zavarovanja po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,
  • samozaposlenega, ki je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21, 121/21, 162/21 in 196/21 – ZDOsk; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2),
  • družbenika ali delničarja gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba in je na dan oddaje izjave, vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2, 
  • kmeta, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 ter
  • osebo, ki je vključena v obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2.
Kdo je odgovoren za namensko porabo sredstev?

Za namensko porabo sredstev je odgovoren upravičenec, ki sredstva lahko nameni izključno za nakup hitrih testov, s katerimi se bo izvedlo samotestiranje delavcev.

Za nakup katerih hitrih testov se lahko uveljavlja pomoč?

Pomoč se lahko uveljavlja za nakup hitrih testov, za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji.

Kako postopa upravičenec, ki je uveljavil pomoč za nakup hitrih testov in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pomoči za nakup hitrih testov ali sredstev ni namensko porabil?

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za nakup hitrih testov, in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup hitrih testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

Vir: https://www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/novice/ArticleId/82075

No content found

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
Zasebnost
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjuje podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vaše izkušnje na naši spletni strani in v storitvah, ki jih ponujamo.