IZPOSTAVLJAMO! Novosti pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela

V UL RS, št. 104/21 in 114/21 so bile objavljene spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17 in  71/18; doslej uredba), ki se nanašajo na povračilo stroškov za prevoz na delo in iz njega.

Spremembe se začnejo uporabljati za MESEC SEPTEMBER 2021, in sicer za plačo, ki je izplačana v mesecu oktobru za mesec september 2021.

POMEMBNO: od 1. 9. 2021 (izplačilo plače v oktobru) je neobdavčeno povračilo stroškov prevoza se veže na izračunano kilometrino po 0,18 EUR/km.

POJASNILO: Po novi ureditvi bodo povračila stroškov za prevoz na delo in z dela do zneska 140 evrov neobdavčena (ne glede na to ali delojemalec prejme ta dohodek iz naslova kilometrine, zneska javnega prevoza, nakupa vozovnice …) pod pogojem, da je delojemalec na delu prisoten vsaj en dan v mesecu in da je delojemalčevo običajno prebivališče vsaj en kilometer oddaljeno od mesta opravljanja dela. Če je znesek povračila stroškov za prevoz na delo in z dela višji od 140 evrov, se znesek, ki se ne všteva v davčno osnovo, v skladu s prvim odstavkom Uredbe, izračuna v višini 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

Navedene spremembe se začnejo uporabljati za vse delojemalce za povračila stroškov prevoza na delo in z dela pri obračunu za mesec september 2021.

OD VAŠIH ZAPOSLENIH MORATE ZATO PREJETI ČIM BOLJ TOČNE PODATKE O RAZDALJI OD MESTA PREBIVALIŠČA DO DELOVNEGA MESTA (ceno mesečne vozovnice in točen podatek o razdalji v kilometrih):

 • Za vsakega delavca pridobite točno št. kilometrov od mesta prebivanja do mesta opravljanja dela
 • Ob tem izračunajte kilometrino – št. kilometrov x 0,18 EUR/km
 • Za vsakega delavca pridobite ceno mesečne vozovnice od najbližjega postajališča od mesta prebivanja do mesta opravljanja dela.
 • Ko prejmete obe zgornji informaciji naredite primerjavo KILOMETRINA : JAVNI PREVOZ – pri tem upoštevajte mejo 140 EUR.

Ob tem pa opozarjamo – pomembno je, kaj imate zapisano v INTERNEM AKTU.

Vsak delavec naj vam izpolni in podpiše, ter priloži dokazilo oz. potrdilo o mesečni vozovnici. Če vam plače vodi naše računovodstvo, morate od vsakega delavca pridobiti zgoraj omenjene informacije (cena vozovnice in cena kilometrine) in referentu sporočiti, katero »obliko« izplačila ste določili (v internem aktu).

Več: Novosti pri povračilu stroškov za prevoz na delo in z dela v gospodarstvu za september 2021 (20. 8. 2021) – Racunovodja.com

Finančna uprava po novem obiskuje novo registrirane podjetnike in jih informira

FURS sporoča, da predstavniki mobilnih enot FURS-a od sredine septembra obiskujejo davčne zavezance, ki so pred kratkim ustanovili podjetje oziroma na novo registrirali dejavnost. Namen obiska je, da jih seznanijo s pravicami in obveznostmi, ki jih imajo kot novoustanovljeni poslovni subjekt in jim ponudijo pomoč ter kontakte v primeru, da bodo potrebovali sogovornika na njihovi strani. Želijo si namreč, da so davčni zavezanci čim bolje informirani in pripravljeni na izzive, s katerimi se bodo srečali na davčnem in carinskem področju.

V slabih dveh tednih so na ta način obiskali že 114 novoustanovljenih podjetnikov po celotni Sloveniji, med katerimi jih je večina s.p.-jev. Nov pristop Finančne uprave do davčnih zavezancev je velika večina novih podjetnikov sprejela z odobravanjem, kar jim daje dodaten elan, da bodo tovrstne aktivnosti nadaljevali še z večjo vnemo. Tem zavezancem so pred kratkim postavili posebno spletno stran, delili pa so jim tudi informativne letake, kot je predstavljeno na spodnji sliki.

Več: Finančna uprava po novem obiskuje novo registrirane podjetnike in jih informira | GOV.SI

Poročanje o embalaži

Nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži podjetjem v Sloveniji nalaga, da se morajo vključiti v shemo ravnanja z odpadki. Uredba je bila sprejeta 8. aprila. Podjetja so morala z zbiranjem podatkov začeti 1. julija, prvo poročilo za obdobje od julija do septembra pa morajo oddati do 30. oktobra.

Kdo mora poročati?

Poenostavljeno povedano, poročati morajo tista podjetja, ki svoje izdelke v embalaži uvažajo, ne glede na to, ali je izdelek dan naprej v promet ali pa ostane v podjetju. K temu so zavezana tudi tista podjetja, ki svoje izdelke pakirajo ali kupujejo embalažo od tujega podjetja. Prav tako morajo poročati tudi tuja podjetja, ki prodajajo na slovenski trg ali pa podjetje proizvaja embalažo v Sloveniji (glej tabelo).

Če ugotovite, da imate opravka z embalažo, imate naslednje obveznosti:

 • V roku 30 dni po ugotovitvi morate opraviti prijavo na ARSO.
 • Vzpostaviti morate vodenje evidence o dani embalaži na trg.
 • Priključite se v embalažno shemo pri izbrani družbi za ravnanje z odpadno embalažo (DROE).
 • Kvartalno morate poročati izbrani DROE o dani embalaži na trg.
 • Poročati morate tudi na FURS, lahko pa za to pooblastite izbrano DROE.

 Za obdobje od 1. julija 2021 dalje boste podatke o embalaži, dani na trg v RS, štirikrat letno sporočali ARSO samo tisti, ki boste obveznosti PRO izpolnjevali samostojno. Za vse druge proizvajalce bo te podatke sporočala izbrana družba za ravnanje z odpadno embalažo (v nadaljevanju DROE).

Prvo poročilo po novi uredbi morajo podjetja oddati do 30. oktobra 2021. Roki za poročanje za naslednja leta so:

 • za obdobje od oktobra od decembra preteklega leta – rok do 30. januarja tekočega leta,
 • za obdobje od januarja do marca tekočega leta – rok do 30. aprila tekočega leta,
 • za obdobje od aprila do junija – rok do 30. julija tekočega leta in
 • za obdobje od julija do septembra tekočega leta – rok do 30. oktobra tekočega leta.

Če spadate med podjetja, ki morajo embalažo evidentirati, bodite pozorni, da imate na računu napisano izjavo v vključenosti v DROE. Izjavo morajo imeti samo podjetja, ki dajejo embalažo prvič na trg.

Za več informacij se lahko obrnete tudi na ARSO (Podpora uporabnikom):

E-naslov: embalaza.arso@gov.si
Centrala: 386 (0)1 4784 000

Ali preko spletnih mest:

Vpogled delodajalca v potrdilo o cepljenosti proti Covid 19 – odgovor Informacijske pooblaščenke

Na spletni strani Informacijske pooblaščenke boste našli novico in razlago o tem, ali lahko delodajalec od svojih zaposlenih zahteva informacijo o cepljenosti proti Covid 19 in vpogleda v certifikat.

Njihov odgovor, povzet po njihovi spletni strani, predstavljamo v nadaljevanju.

Informacijska pooblaščenka (IP) odgovarja, da na podlagi informacij, ki ste jim jih posredovali, v nadaljevanju skladno z 58. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), 7. točko prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1, v nadaljevanju ZVOP-1) ter 2. členom Zakona o informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05, v nadaljevanju ZInfP) posredujemo njihovo neobvezno mnenje v zvezi s tem vprašanjem. Ob tem poudarjajo, da IP izven postopka inšpekcijskega nadzora konkretnih obdelav osebnih podatkov ne more presojati.

IP uvodoma pojasnjuje, da je že odgovarjal na podobna vprašanja, kot je to, in da so objavljena tukaj: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/.

Iz navedenih mnenj izhaja, da lahko v delovnih razmerjih pod določenimi pogoji pravno podlago za posredovanje informacije o izpolnjevanju pogoja PCT zaposlenega delodajalcu predstavlja določba 48. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDR-1), ki v prvem odstavku določa, da se lahko osebni podatki delavcev zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.

Na delodajalcu je, da utemelji, zakaj potrebuje določen osebni podatek delavca zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja oziroma v zvezi z delovnim razmerjem. Ob navedenem IP pojasnjuje, da delodajalec podatkov kot jih navajate načeloma ne potrebuje, razen če to od njega zahtevajo področni predpisi kot na primer odredbe glede obveznih testiranj za zaposlene v določenih dejavnostih. Pri ugotavljanju pravne podlage za obdelavo zdravstvenih osebnih podatkov delavcev morate v okoliščinah konkretnega primera najprej ugotoviti, ali je pogoj PCT z zakonom oziroma podzakonskim predpisom določen kot obvezen ali ne.

Če je pogoj PCT v vašem primeru obvezen, je delodajalec na podlagi ZDR-1 ter v zvezi s podzakonskim predpisom, ki določa obveznost izpolnjevanja takšnega pogoja, upravičen do informacije o izpolnjevanju pogoja PCT. Vendar pa je IP že večkrat poudaril, da v kontekstu delovnih razmerij ne obstaja obveznost predložitve zdravstvenega izvida, temveč zgolj same informacije iz izvida, zato delodajalec tudi ne sme zbirati ter hraniti zdravstvenih izvidov ali potrdil o cepljenju/ prebolevnosti/ testiranju (razen če bi področni predpisi določali drugače).

Če za vaš sektor oziroma za konkretno podjetje ni predpisan obvezen pogoj PCT, delodajalec pa želi kljub temu sprejeti določene ukrepe za zajezitev širjenja virusa, pa IP pojasnjuje, da ni pristojen presojati primernosti, nujnosti in sorazmernosti samega ukrepa. To namreč je predmet ocene tveganj, ki jo delodajalec izvede v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljevanju ZVZD-1) ob sodelovanju pristojnih institucij (pooblaščena oseba medicine dela in NIJZ). Določanje ukrepov v skladu z ZVZD-1 torej ni pristojnost IP, vendar pa je IP pristojen, če pri izvajanju teh ukrepov pride do obdelave osebnih podatkov. Izvajanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu je pravica in dolžnost delavca, kar pomeni, da je delodajalec na podlagi 48. člena ZDR-1 v potrebnem obsegu upravičen tudi do obdelave osebnih podatkov v zvezi z izvajanjem teh ukrepov. Ob tem pa mora delodajalec kot upravljavec osebnih podatkov zagotavljati spoštovanje vseh načel varstva osebnih podatkov, med drugim tudi načela omejitve namena (osebni podatki so zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni) in načela najmanjšega obsega podatkov (osebni podatki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo). Če torej delodajalec izvaja ukrepe, ki so pripravljeni v skladu z ZVZD-1 in usklajeni s pristojnimi strokovnimi službami (NIJZ, izvajalec medicine dela), potem sme v potrebnem obsegu obdelovati tudi s tem povezane osebne podatke delavcev.

IP je v okviru projekta iDecide izdal priročnike, od katerih je eden namenjen varovanju osebnih podatkov v delovnem razmerju in vsebuje tudi posebno poglavje glede varstva osebnih podatkov v času epidemije Covid-19. Priročnik je dostopen na povezavi: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/brosure/brosura_delovna_populacija.pdf.

Svetujejo, da si več o pravicah posameznika glede varstva podatkov preberete na naši spletni strani www.tiodlocas.si.

Vsa mnenja IP so objavljena in dostopna na naši spletni strani: https://www.ip-rs.si/vop/.

Prav tako pa so vsa ključna področja, kot jih ureja Splošna uredba o varstvu podatkov predstavljena na: https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/, kjer lahko najdete veliko koristnih nasvetov glede bistvenih obveznosti podjetij in drugih organizacij za pravilno izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov.

Povzeto po zapisu informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik, dostopno tukaj: Vpogled delodajalca v potrdilo o cepljenosti proti Covid 19 – IPRS (ip-rs.si)

PCT na domu ni več pogoj

Vlada je 23. 9. 2021 na dopisni seji spremenila odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT. Izpolnjevanje pogoja ni več potrebno za delavce, ki delo opravljajo na domu, medtem ko ga bodo morali uporabniki na bencinskih servisih izpolnjevati le pri kupovanju blaga v zaprtih prostorih.

V skladu s spremenjenim odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom delavcem, ki delo opravljajo na domu, v času opravljanja dela na domu ne bo treba izpolnjevati pogoja PCT, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Vlada je sklenila tudi, da morajo uporabniki storitev pri oskrbi na bencinskih servisih izpolnjevati pogoj PCT le, če uporabljajo storitve oziroma kupujejo blago v zaprtih prostorih. Bencinski servisi zagotavljajo varno izvajanje dejavnosti brez neposrednih stikov na vseh odprtih prostorih in krajih, v širšem smislu pa je preskrba z motornimi gorivi tudi sestavina upravljanja kritične infrastrukture pri preskrbi z energenti, so sporočili.

Vlada pa je določila tudi, da se športna vadba lahko izvaja brez uporabe zaščitne maske, pri čemer ni treba zagotavljati medosebne razdalje, in sicer na odprtih ali v zaprtih prostorih. Nova izjema od uporabe zaščitne maske je dovoljena pod pogojem, da osebe izpolnjujejo pogoj PCT, so sporočili in dodali, da otrokom do starosti 15 let ni treba izpolniti pogoja PCT, saj zanje velja splošna izjema.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.

Novica | STA: Izpolnjevanje pogoja PCT ne bo več potrebno za delavce na domu in na odprtih prostorih črpalk (gzs.si)

No content found

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
Zasebnost
Ko obiščete našo spletno stran, lahko prek vašega brskalnika shranjuje podatke iz določenih storitev, običajno v obliki piškotkov. Tu lahko spremenite svoje nastavitve zasebnosti. Upoštevajte, da lahko blokiranje nekaterih vrst piškotkov vpliva na vaše izkušnje na naši spletni strani in v storitvah, ki jih ponujamo.